خرداد 17, 1400

مدلسازی و کنترل بازوی ۲ درجه آزادی

 در این پروژه مدلسازی و کنترل یک بازوی رباتیک ساده دو درجه آزادی را در ROS آموزش داده می شود. با انجام این پروژه شما می توانید ربات‌های شخصی خودتان را نیز در رآس مدلسازی و کنترل کنید.